Interfejsy Diagnostyczne XTool

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA COFRAMA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : COFRAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Rabowicach, mieszczącą się pod adresem: Świerkowa 32, 62-020 Rabowice (KRS: 0000126696, NIP: 9511979805, REGON: 016347843).
2) Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: marketing@coframa.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. konieczności zrealizowania Państwa zamówienia;
b. prawnie uzasadnionego interesu, np. udzielenie odpowiedzi na reklamację, cele marketingowe;
c. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, np.: wystawienie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych (obowiązki podatkowe i skarbowe);
d. dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub
4) Dane możemy od Państwa pozyskiwać np. w następujących przypadkach: poprzez zawieranie umów, podjęcie współpracy, założenie kont dostępu do systemów, procesy zakupowe, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, uczestnictwo w szkoleniach czy wyrażenie chęci na otrzymywanie newsletterów, zapisy na targach i rajdach
5) Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują prawa:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Można wnieść w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym Państwo się nie zgadzają. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
b. prawo do sprostowania (poprawienia) danych. Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
c. prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym). Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
– kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
– kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
– wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych
– kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d. prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
e. prawo dostępu do danych. Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
f. prawo do przeniesienia danych. Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

6) W każdym momencie mogą Państwo zmienić zgody w zakresie sposobów komunikacji z Państwem, sprostować dane lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie za pomocą maila: marketing@coframa.pl
7) Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików dostępne są niezależnie na stronach firmowych i podmiotów zależnych i marek, nad którymi sprawujemy opiekę.
8) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem marketing@coframa.pl
9) Jeśli uznasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.